Latin I Vocab

Cards

Front Back
cum with
non not
sed but
aqua water
est is
et and
insula island
silva wood, forest
sunt are
via road, way, street
amant (they) love, like
bona good
fama report, fame
familia family
fortuna fortune, luck
magna larger, great
parva small
portant (they) carry
puella girl
terra earth, land
vita life
agricola farmer
amo love, like. amo, amare, amavi, amatus [1]
dura hard
laboro work. laborare, laboravi, laboratus
longa long
multa much, plural. many
nova new, strange
paro parare, paravi, paratus. get, get ready, prepare. [1]
porto portare, portavi, paratus. carry. [1]
specto spectare, spectavi, spectatus. look at, watch [1]
carrus cart, wagon
equus horse
erat he, she, it was
erant they were
laudo laudare, laudavi, laudatus. praise. [1]
malus, mala bad
nunc (adv) now
quod (conj.) because
servus slave
ubi where
cibus, cibi food
clarus, clara clear, famous
copia, copiae supply, abundance
cura, curae care, concern
forma, formae shape
numerus, numeri number
planus, plana level
regina, reginae queen
amicus, amici friend
dono donare, donavi, donatus. give, present. [1]
gratus, grata pleasing, grateful
littera, litterae letter (of the alphabet). pl. a letter, letters (if modified by adjective such as multae)
mando mandare, mandavi, mandatus. entrust. [1]
monstro monstrare, monstravi, monstratus. point out, show. [1]
nuntio nuntiare, nuntiavi, nuntiatus. report, announce. [1]
praeda, praedae loot
probo probare, probavi, probatus. test, prove, approve. [1]
incito incitare, incitavi, incitatus. urge on, arouse. [1]
iniuria, iniuriae wrong, injustice
memoria, memoriae memory
occupo occupare, occupavi, occupatus. seize. [1]
poena, poenae penalty, punishment
pugna, pugnae fight, battle
pugno pugnare, pugnavi, pugnatus. fight. [1]
servo servare, servavi, servatus. save, guard. [1]
victoria, victoriae victory
filia, filiae daughter
hora, horae hour
meus, mea my, mine
quintus, quinta fifth
tuus, tua your
augeo augere, auxi, actus. increase. [2]
disciplina, disciplinae training, instruction
doceo docere, docui, doctus. teach. [2]
habeo habere, habui, habitus. have, hold. [2]
lingua, linguae tongue, language
patria, patriae fatherland, country
semper adv. always
terreo terrere, terrui, territus. scare. [2]
amicitia. amicitae friendship
gloria, gloriae glory
gratia, gratiae gratitude, influence
ibi adv. there
in prep w/ abl. in, on
maneo manere, mansi, mansurus. remain. [2]
materia, materiae matter, timber
video videre, vidi, visus. see. [2]
altus, alta high
casa, casae house
libero liberare, liberavi, liberatus. free. [1]
mereo merere, merui, meritus. deserve, earn. [2]
socius, soci comrade, ally
teneo tenere, tenui, tentus. hold, keep. [2]
a, ab prep. w/ abl. from
captivus, captivi prisoner
cena, cenae dinner
de prep with abl. down from, from, about
e, ex prep with abl. out of, from
moveo movere, movi, motus. move. [2]
singuli, singulae one at a time
voco vocare, vocavi, vocatus. call/ [1]
ager, agri field
amicus, amica friendly
filus, fili son
liber, libera free
magister, magistri teacher
noster, nostra our
puer, pueri boy
sacer, sacra sacred
vir, viri man
animus, animi mind, courage
colonus, coloni settler
habito habitare, habitavi, habitatus. live. [1]
in prep w. acc. into. w/ abl. in, on
migro migrare, migravi, migraturus. depart. [1]
sum esse, fui, futurus. to be.
annus, anni year
barbarus, barbara, barbarum foreigh, foreigner, barbarian
castra, castrorum camp
consilium, consili plan, advice
evoco evocare, evocavi, evocatus. call out, summon. [1]
frumentum, frumenti grain
praemium, praemi reward
signum, signi sign, standard, signal
arma, armorum arms, weapons
auxilium, auxili aid
bellum war
concordia, concordiae harmony
debeo debere, debui, debitus, owe, ought. [2]
maturo maturare, maturavi, maturatus. hasten. [1]
nuntius, nunti messenger
aequus, aquua, aquum even, just, calm
causa, causae cause, reason, case
dominus, domini matter
latus, lata, latum wide
oppidum, oppidi town
populus, populi people
publicus, publica, publicum public
verus, vera, verum true
vester, vestra, vestrum your (2+)
ago agere, egi, actus. drive, do, discuss, live, spend (time). [3]
cedo cedere, cessi, cessurus. move, retreat, yield. [3]
accedo accedere, accessi, accessurus. approach. [3]
excedo excedere, excessi, excessurus. depart. [3]
defendo defendere, defendi, defensus. defend. [3]
expecto expectare, expectavi, exspectatus. look out for, await. [1]
mitto mittere, misi, missus. let go, send. [3]
officium, offici duty
pono ponere, posui, positus. put, place. [3]
capio capere, cepi, ceptus. take, seize. [3io]
accipio accipere, accepi, acceptus. receive. [3io]
facio facere, feci, factus. do, make. [3io]
munio munire, munivi, munitus. fortify. [3io]
pulcher, pulchra, pulchrum beautiful
rego regere, rexi, rectus. guide, rule. [3]
templum, templi temple
venio venire, veni, venturus. come. [3]
invenio invenire, inveni, inventus. [come up, find]
duco ducere, duxi, ductus. lead, draw. [3]
locus, loci place
pretium, preti price
terminus, termini end, boundary
commodus, commoda, commodum suitable, convienent
deus, dei god
fugio fugere, fugi, fugiturus. run away, flee. [3]
ita so
otium, oti leisure
studium, studi eagerness, interest. pl. studies
valeo valere, valu, valiturus. be strong, be well [2]
varius, varia, varium changing, varying
afficio afficere, affeci, affectus. affect, afflict with. [3io]
firmus, firma, firmum strong, firm
gero gerere, gessi, gestus. carry one. [3]
incipio incipere, incepi, inceptus. take to, begin. [3]
perpetuus, perpetua, perpetuum constant
audio audire, audivi, auditus. hear. [4]
contineo continere, continui, contentus. hold (together), contain. [4]
liber, libri book
tardus, tarda, tardum slow, late
traho trahere, traxi, tractus. draw, drag. [3]
verbum, verbi word
convenio convenire, conveni, conventus. come together. [4]
convoco convocare, convocavi, convocatus. call together. [1]
medius, media, medium middle, middle of
reduco reducere, reduxi, reductus. lead back. [3]
sententia, sententiae feeling, opinion, motto
lego legere, legi, lectus. gather, choose, read. [3]
numquam never
poeta, poet poet
-que and
reliquus, reliqua remaining, rest of
scribo scribere, scripsi, scriptu. write. [3]
committo committere, commisi, comissus. join together, commit, entrust. [3]
proelium committo begin battle
finitimus, finitima, finitum; finitimus, finitimi neighboring; neighbor
proelium, proeli battle
pauci, paucae, pauca few
propero properavi, properavi, properaturus. hasten. [1]
appello appellare, appelavi, appellatus. call
aut...aut either...or
et...et both...and
neque (or nec); neque...neque not, nor; neither...nor
praesidium, praesidi guard, protection
ammitto ammittere, amisi, amissus. let go, lose. [3]
miser, misera, miserum unhappy, poor
periculum, periculu. danger
pro prep. w/ abl. in front of, before, for
absum abesse, afui, afuturus. be away, be absent. [sum]
inimicus, inimica, inimicum unfriendly. (n) enemy
nosco noscere, novi, notus. learn. in perf. tense, have learned = know/ [3]
procedo procedere, precessi, precessurus. go forward, advance. [2]
produco producere, produxi, productus. lead out, draw. [3]
retineo retinere, retinui, retentus. hold (back), keep. [2]
sine prep. with abl. without
cupio cupere, cupivi, cupitus. desire. [3]
dimitto dimmittere, dimisi, dimissus. let go, send away. [3]
dubito dubitare, dubitavi, dubitatus. hestate, doubt. [1]
ego, mei I
integer, integra, intregrum untouched, fresh
is, ea he, it; she, it
tu, tui you
amitto amittere, amisi, amissus; let go, lose; [3]
miser, misera, miserum unhappy, poor
periculum, i danger
pro in front of, before, for
discedo discedere, discessi, discessurus. go away, depart. [3]
etiam adv. also, even
iubeo iubere, iussi, iussus. order. [2]
porta, portae gate
recipio recipere, recepi, receptus. take back, recover. [3]
redigo redigere, redegi, redactus. drive back, reduce. [3]
removeo removere, removi, remotus. remove. [2]
beneficium, benifici kindness
egregrius, egreria, egregrium distinguished, excellent
exemplum, i example
per prep. with accusative. through
propono proponere, proposui, propositus. put forward, offer. [3]
sub under, close to
suscipio suscipere, suscepi, susceptus. undertake. [3]
adsum adesse, adfui, adfuturus. be near, be present. [3]
educo educere, eduxi, eductus. lead out. [3]
interficio interficere, interfeci, interfectus. kill. [3io]
liberi, orum children
permitto permittere, permisi, permissus. let go through, allow, entrust. [3]
primus, a, um first
remaneo remanere, remansi, remansurus. remain. [2]
setentia, setentiae feeling, opinion, motto